dilluns, 2 de febrer de 2009

Virot

Virot

és una altra de les paraules que ens criden l'atenció de l'escrit original del Virgo de Visanteta. Pero què en diu el diccionari d'aquest mot?

VIROT m.
|| 1. Ocell de les espècie Puffinus cinereus i Puffinus anglorum, que fa el niu per dins forats de les penyes vora mar i s'alimenta de peixos (Mall., Men., Eiv.); cast. fardela, pufino. Per veure si dins aquestes coves hey trobaràs qualca niharó de virots, Penya Mos. iii, 200.
|| 2. Membre viril (val.).
|| 3. Beneitot, curt d'enteniment (Conca de Barberà, Ribera d'Ebre, Maestrat, Plana de Castelló); cast. vainazas, bobo, virote. a) Al·lot virot: al·lot grosser, sense criança (Palma de Mall.).
Fon.:
biɾɔ́t (or., Tortosa, Maestr.); viɾɔ̞́t (Cast., bal.).
(font: Diccionari Català-Valencià-Balear, IEC)


I trobem la paraula al Virgo dins les següents frases:

"li ha pegat cuatre calbóts,
pero en los caps de viróts
esta es mala medisina:"

"una cosa tan barata
cóm és...... un cáp de virót?»"

"Aso es...... un cáp de virót.......
poro amaguém pronte el bulto."

"La sentencia, y al virót......."